İşe Giriş / Periyodik Sağlık Muayeneleri

Değişken İş kollarında risk gruplarına özel dönemsel muayeneler ve aşağıdaki tetkik hizmetlerinin çalışanların işgücü kaybına sebebiyet verilmeden işyerlerinde yapılarak en hızlı şekilde sonuçlarının işverene ulaştırılması, sonuçlar hakkında en güvenilir değerlendirmelerin yapılması ve risklerin en düşük seviyeye indirilmesidir.

  • Akciğer Grafisi
  • Spirometri (Solunum Fonksiyon Testi)
  • Odiometri Testi
  • Laboratuvar Testleri
  • Portör Muayeneleri
  • Aşı Uygulamaları
  • Ve İşyeri Hekiminin, çalışanın çalışma koşullarını dikkate alarak talep ettiği diğer tetkikler

Kanuni Yükümlülük

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde 15/1

İşveren;
a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde 15/2

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde 15/3

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.

İşyeri Hekimi onayı olmadan alınan sağlık raporlarının herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, Madde 9/2.b.3

Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;
a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,
b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,
c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir,
defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

 

Birey Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Birey OSGB T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini sunmak için yetkilendirilmiş bir kuruluştur.
error: Content is protected !!